Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Lūdzam rūpīgi izlasīt Lietošanas noteikumus, pirms izmantojat SHO interneta veikala pakalpojumus, kas atrodas internetā www.sho.lv. Pēc veikalā pasūtīto preču pasūtīšanas un apmaksas, šie Noteikumi kļūst par distances līguma starp Jums un preces pārdevēju neatņemamu sastāvdaļu.

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi nosaka nosacījumus SHO interneta veikala, kas atrodas internetā www.sho.lv (turpmāk – restorāns) izmantošanai restorānā uzrādīto preču pasūtīšanas, iegādes un piegādes nolūkos (turpmāk – Pakalpojumi) līdz mājas, dzīvokļa vai ieejas durvīm Pircējs atrodas šādās vietās Latvijā: Dižpriede, Bigauņciems, Tukuma novads, LV-3118, Bigaunciems, Latvija

1.2. Restorāns pieder un to pārvalda FAT pumkin (reģistrācijas numurs 40103815444, PVN maksātāja kods LV40103815444, juridiskā adrese Braslas iela 29-1, Rīga, LV -1084, Latvija), kas sniedz Pakalpojumus Pircējiem (turpmāk tekstā Pārdevējs).

1.3. Lietošanas noteikumi stājas spēkā no publicēšanas brīža Pārdevēja mājaslapā un ir spēkā nenoteiktu laiku. + Gadījumā, ja kāds no Lietošanas noteikumu noteikumiem zaudē juridisko spēku, tiek atzīts par nelikumīgu vai tiek izslēgts no tiem, tas neizraisa pārējo Lietošanas noteikumu noteikumu spēkā neesamību, kas paliks juridiski spēkā un ir saistošs Pusēm.

1.4. Pārdevēja klientu daļa pa tālr. +371 20203471 (whatsApp) sniedz informācijas atbalstu Pircējiem darba laikā:

– no pirmdienas līdz svētdienai no 10:00 līdz 21:00,

1.5. Restorānā uzrādītās preces ir tiesīga iegādāties persona, kura ir tiesīga slēgt juridiski saistošus līgumus, akceptējusi Lietošanas noteikumu noteikumus (pasūtīšanas laikā atzīmējot “Esmu iepazinies ar lietošanas noteikumiem un piekrītu tās”) un noteiktajā kārtībā pasūtījis preces restorānā (turpmāk – Klients). Ja rodas domstarpības ar Lietošanas noteikumiem, Pircējs nav tiesīgs veikt pirkumus un viņam jāpārtrauc restorāna izmantošana.

1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem, tie viņam ir skaidri, viņš tiem piekrīt un apņemas ievērot to noteikumus. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nav pilnībā vai daļēji iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

1.7. Pēc tam, kad Pircējs ir pareizi veicis pasūtījumu, Lietošanas noteikumi kļūst par starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtā distances līguma (turpmāk tekstā Līgums) neatņemamu sastāvdaļu, kas ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.

1.8. Noteikumu neievērošana var būt par pamatu vienpusējai noslēgtā distances līguma laušanai no Pārdevēja puses, kā arī veiktā pasūtījuma atcelšanai.

1.9. Nepieciešamības gadījumā Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot un papildināt Lietošanas noteikumus. Uz Pircēju attiecas lietošanas noteikumi, kas grozīti pasūtījuma veikšanas brīdī. Turpinot lietot Pakalpojumus pēc veiktajām izmaiņām, Pircējs apliecina, ka piekrīt tām un piekrīt tām pilnībā.

1.10. Pircējam pasūtījuma noformēšanas procesā ir pienākums norādīt preču piegādei nepieciešamos personas datus: vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru, e-pasta adresi, preču piegādes adresi un citu informāciju. Saziņa ar Pircēju saistībā ar pasūtījuma izpildi notiek, izmantojot Pircēja norādīto tālruņa numuru un/vai e-pastu.

1.11. Pircējs, izmantojot Pakalpojumus, apliecina savu piekrišanu viņa sniegto personas datu apstrādei, lai izpildītu Līgumu saskaņā ar Privātuma politiku, kas ievietota internetā www.sho.lv.

1.12. Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pareizu datu sniegšanu, veicot pasūtījumu. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par Pircēja apmaksātā pasūtījuma neizpildīšanu vai neizpildīšanu laikā, jo Pircējs sniedzis nepareizus vai nepareizus datus.

1.13. Pārdevējs saskaņā ar Privātuma politiku apstrādā Pircēja norādītos Pircēja personas datus pasūtījuma veikšanas procesā tādā apjomā un veidā, ko nosaka un atļauj Latvijas Republikas normatīvie akti un Eiropas Savienība. Pārdevējs izmanto atbilstošas ​​tehniskās un organizatoriskās metodes, lai aizsargātu personas datus, tostarp pret zādzību, nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu un bojājumiem.

1.14. Pircējam, kurš ir patērētājs Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesības atkāpties no Līguma 2 stundas
laikā no pasūtītās preces saņemšanas Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā. izmantošanas.

1.15. Iepriekš nebrīdinot Pircēju, Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pavisam slēgt restorānu neparedzētu, ārkārtēju vai svarīgu apstākļu gadījumā. Šajā gadījumā par samaksāto, bet Pircējam nepiegādāto preci samaksātās naudas atmaksa notiek 5 darba dienu laikā, pārskaitot uz Pircēja bankas kontu.

  1. Preču izvēle un apmaksa

2.1. Preču cenas restorānā norādītas eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pircējs iegādājas preces par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.2. Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam ir jāizvēlas vēlamā prece un nepieciešamais daudzums, un pēc tam jānospiež poga “Pievienot grozam”. Šādi izveidojot nepieciešamo preču komplektu, jānoklikšķina uz pogas “Veikt pasūtījumu”.

2.3. Pasūtījuma formā Pircējam jānorāda savs vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese. Pircējam ir tiesības ailē “Pasūtījuma piezīmes” norādīt tās personas vārdu un uzvārdu, kura ir pilnvarota Pircēja vārdā saņemt preces. Šādā gadījumā Pircēja pienākums ir pareizi paziņot viņa norādītajai pilnvarotajai personai par plānoto preces piegādi.

2.4. Pasūtījums tiks apstrādāts (Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums) pēc visu nepieciešamo datu ievadīšanas pasūtījuma veidlapā un apmaksas par pasūtītajām precēm un to piegādes saņemšanas (ja attiecināms) . Apmaksa tiek veikta, izmantojot Veikala piedāvātos maksāšanas veidus –

ar bankas karti tiešsaistē, veicot pasūtījumu, ar pārskaitījumu, saņemot rēķinu e-pastā (vai pa tālruni), skaidrā naudā (ar čeku) saņemot pasūtījumu un ar bankas karti, saņemot pasūtījumu.

2.5. Pēc maksājuma saņemšanas Pārdevējs uz Pircēja norādīto e-pasta adresi (vai tālruni) nosūta elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu.

  1. Preču piegāde

3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt preces 2 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas šādā secībā:

– ja pasūtījums veikts un apmaksāts līdz plkst. 20:00;

3.2. Piegādes izmaksas:

– par kopējo summu 40,00 EUR un vairāk – bez maksas līdz 10 km;

– par kopējo summu, kas ir mazāka par 40,00 EUR – 5,00 EUR par katriem 10 km sekojošiem, kas atrodas no restorāna atrašanās vietas (apmaksāts vienlaikus ar pasūtījuma apmaksu).

3.3. Piegādes laiks:

– no pirmdienas līdz svētdienai no 10:00 līdz 21:00,

3.4. Lai vienotos ar Pircēju par piegādes dienu un laiku, Klientu daļa sazināsies ar Pircēju darba laikā pa pieteikumā norādīto tālruņa numuru.

3.5. Ja neparedzētu vai ārkārtēju apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt pasūtījumu norunātajā laikā, Klientu serviss nekavējoties par to informēs Pircēju un vienojas ar viņu par citu piegādes laiku. Patērētājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja prece nav piegādāta norunātajā papildu termiņā. Ja Pircējs ir pieņēmis šādu lēmumu, Pārdevējs 5 darba dienu laikā atmaksā Pircēja bankas kontā summu, ko Pircējs ir samaksājis pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.6. Ja Pircējs nolemj atteikties no pasūtījuma pirms piegādes sākuma, viņam par savu lēmumu jāinformē Klientu nodaļa uz e-pasta adresi siafatpumkin@gmail.com vai zvanot pa tel. (+371) 20203471 1.3.punktā noteiktajā darba laikā. Šādā gadījumā Pārdevējs 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma atcelšanas atgriež no Pircēja saņemto naudas summu, pārskaitot to uz Pircēja bankas kontu. Pārdevējam ir tiesības ieturēt piegādes izmaksas no Pircējam atdotās summas, ja atteikuma saņemšanas brīdī pasūtījuma piegāde jau ir sākusies.

3.7. Pircēja pienākums ir saskaņotajā piegādes laikā atrasties pieteikumā norādītajā adresē un pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs ir pilnvarojis citu personu pieņemt preces, Pircēja pienākums ir par to informēt savu pilnvaroto personu un nodrošināt, ka tā atrodas pieteikumā norādītajā adresē preču saņemšanai. Saņēmējs, apliecinot pasūtījuma saņemšanu, parakstās uz preču pavadzīmes.

3.8. Preču piegāde saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām var tikt veikta bezkontakta veidā (ievērojot 2 metru distanci). Kurjeram ir tiesības fotografēt piegādi (bez tiesībām fotografēt preces saņēmēja seju), kas ir pietiekams apliecinājums bezkontakta piegādes īstenošanai.

3.9. Saņemot preci, pārbaudei ar pasūtījuma datiem, pēc kurjera pieprasījuma Pircējam vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda kurjeram kāds no šādiem dokumentiem:

– pase vai

– autovadītāja apliecība, vai

– identifikācijas karte.

3.10. Pārdevējs nav atbildīgs par nepiegādi vai nepiegādi, ja:

– Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi un neatbild uz kurjera un/vai Klientu apkalpošanas dienesta telefona zvanu vairāk kā 3 reizes, lai noskaidrotu pareizo adresi;

– Pircējam (vai viņa pieteikumā norādītajam pārstāvim) ir nepieņemt preces no kurjera norunātajā laikā ilgāk par 10 minūtēm.

3.11. Piegādes brīdī Pircējam ir jāpārbauda, ​​vai preces daudzums atbilst pasūtījumam un pavadzīmē, kā arī jāpārbauda, ​​vai precei nav redzami defekti. Konstatējot nepasūtītas preces vai preču iztrūkumu, vai redzamus preces vai iepakojuma defektus, Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu vai tā daļu, izdarot pavadzīmē paskaidrojuma rakstu. Preces pieņemšanas gadījumā bez iebildumiem tiek pieņemts, ka prece ir piegādāta atbilstošā daudzumā un bez redzamiem defektiem.

3.12. Ja Pircējs konstatē, ka saņemtā prece daudzuma vai kvalitātes ziņā neatbilst veiktajam pasūtījumam, kad kurjers jau ir devies ceļā, viņam 24 stundu laikā no piegādes dienas ir jāinformē Klientu nodaļa, nosūtot atbilstošu ziņojumu uz Pircēju. e-pastu siafatpumkin@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 20203471 Klientu daļas darba laikā.

  1. Preču kvalitāte

4.1. Preču galvenās īpašības vispārīgi norādītas preces aprakstā pie katras preces.

4.2. Produktu attēli ir paredzēti tikai atsaucei. Preces izskats var nedaudz atšķirties no attēlā redzamā. Piegādājamās preces var būt dažādos iepakojumos un var atšķirties pēc izskata un formas. Informācija preces aprakstā, kas tiek uzrādīta Veikalā, ir vispārīga rakstura, tāpēc nav identiska informācijai, kas norādīta uz iepakojuma.

4.3. Gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem precei ir noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam šādas preces tā, lai viņam būtu reāla iespēja preces izmantot pirms derīguma termiņa beigām. Jebkurā gadījumā veikals centīsies piegādāt svaigākos produktus ar ilgāko glabāšanas laiku.

  1. Atteikuma tiesības

5.1. Patērētājam ir tiesības 2 stundas laikā no pasūtītās preces saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties no Līguma (izņemot Lietošanas noteikumu 5.4.punktā norādīto).

5.2. Pircēja pienākums ir informēt par atteikumu, iesniedzot brīvas formas atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi siafatpumkin@gmail.com vai pa tālruni +37120203471

Pirkuma atgriešanas politika

Naudas atmaksas noteikumus – Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

5.3. Pircējam ir pienākums 14 dienu laikā no Atteikuma Ziņojuma nosūtīšanas dienas piegādāt preci, kurai tika atteikts, uz adresi: Dižpriede, Bigauņciems, Tukuma novads, LV-3118, Bigaunciems, Latvija. Visas ar preces atgriešanu saistītās izmaksas sedz Pircējs. Atgrieztajām precēm ir jāatrodas oriģinālajā iepakojumā, neatvērtā veidā, ievērojot derīguma termiņu, un tām nav jābūt nepareizas uzglabāšanas pazīmēm.

5.4 Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības sekojošos gadījumos:
-Ja precei ir īss realizācijas termiņš.
-Ja pircējs nav ievērojis noteikto uzglabāšanas temperatūru.

5.5. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preču saņemšanas atgriež Pircējam viņa samaksāto naudas summu par atgriezto preci. Nauda tiks atgriezta kontā, no kura tika veikts maksājums.

  1. Citi noteikumi

6.1. Par savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.2. Puses apņemas neizvirzīt viena otrai nekādas pretenzijas tādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā kā, piemēram, bet ne tikai epidēmijas, pandēmijas, ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, dabas katastrofas, streiki, jebkādas militāras vai teroristu darbības, kā arī kompetento valsts institūciju pieņemtos lēmumus, kas tieši ietekmē Lietošanas noteikumu izpildi, kuru rašanos puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Par šādu apstākļu iestāšanos Puses informē viena otru pēc iespējas ātrāk: Pārdevējs, ievietojot atbilstošu paziņojumu mājaslapā, Pircējs – nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Pārdevēja e-pastu siafatpumkin@gmail.com

6.3. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pusēm, tiek risināts sarunu ceļā.

6.4. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tad Pircējs, būdams patērētājs, ierakstītā vēstulē uz Pārdevēja juridisko adresi nosūta parakstītu rakstisku iesniegumu (vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu siafatpumkin@gmail.com ), kas norāda:

– savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

– pieteikuma iesniegšanas datums;

– sīkāka informācija par pasūtījumu un strīda būtība;

– jūsu prasība un tās pamatojums.

6.5. Pārdevējs 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas sniedz patērētājam rakstisku atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo veidu, kā izpildīt pieprasījumu vai atrisināt strīdu, ja nav panākta vienošanās par patērētāja pieprasījuma izpildi. pieprasījumu vai alternatīvu veidu pieprasījuma izpildei minētajā laika periodā. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds tiek uzskatīts par atrisinātu.

6.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams atbildēt uz patērētāja iesniegumu minētajā termiņā, Pārdevējs nekavējoties par to informē patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šī pagarinājuma nepieciešamību. .

6.7. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasība ir nepamatota, viņam ir pienākums pamatot patērētāja pretenzijas atteikumu.

6.8. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt patērētāja prasību vai patērētājs neapmierina Pārdevēja piedāvāto risinājumu, patērētājam ir tiesības sazināties ar:

– Patērētāju tiesību aizsardzības centram par palīdzību strīda risināšanā;

– Patērētāju strīdu ārpustiesas izskatīšanas komisija, mājas lapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, ja patērētājam sniegta palīdzība strīdu risināšanā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, nav sniegusi rezultātu un attiecīgajā jomā strīda izšķiršanai var sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju;

– Latvijas Republikas tiesas.

6.9. Visi Lietošanas noteikumos neregulētie jautājumi tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.